پرداخت Admission Fee/Deposit Fee دانشگاه های خارجی

شما در صورت دریافت اخذ پذیرش از یک دانشگاه خارجی باید مبلغی را به عنوان هزینه پذیرش پرداخت کنید که تیم ما این پرداخت را برای شما انجام خواهد داد