پرداخت هزینه پست UEMS-eShp Global

این شرکت یک موسسه بزرگ میباشد که واسطه بین پست های بین المللی و دانشگاه های آمریکا میباشد، در صورتی که شما موفق به اخذ پذیرش در یکی از دانشگاه های کشور آمریکا شده اید نیاز به دریافت مدارک فیزیکی از دانشگاه جهت مراجعه به سفارت آمریکا را دارید. ما این پروسه را برای شما انجام خواهیم داد