پرداخت هزینه بیمه SWISSCare Insurance

این شرکت بیمه یکی از معتبر ترینها در اروپا هست که هر دانشجویی که قصد تحصیل در اروپا را دارد میتواند از طریق این شرکت خود را بیمه کند، از طریق ما پرداخت خود را در این شرکت انجام دهید