هزینه آزمون مدیریت پروژه PMP

مدرکی که توسط این آزمون اعطا میشود یکی از معتبر ترین مدارک بین المللی میباشد که هزینه تمامی مراحل آن را توسط ما میتوانید بپردازید