پرداخت هزینه خوابگاه های خارج از کشور

در صورت گرفتن پذیرش در کلیه دانشگاه های سراسر دنیا، اجاره خوابگاه و پرداخت هزینه های آن را به ما بسپارید